ΧΟΡΗΓΟΙ

Η Θεωρία Εξελίξεως ενός νοήμονος οικοσυστήματος


Φιλοξενούμε την εργασία του Ιωσήφ-Χρήστου Κονδυλάκη

*********************************************ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ...

" THEORY OF EVOLUTION OF AN INTELLIGENT ECOSYSTEM "

by Joseph-Christos Kondylakis (e-mail: Joseph ΣΤΟ ncmr ΤΕΛΕΙΑ gr). A significant modification of Darwin evolution theory , published in "Acta Biotheoretica",45(2),June 1997,p.181-182, see Kluwer publisher journals internet site(to download the article): www.wkap.nlQUESTIONS AND ANSWERS ABOUT THE THEORY OF EVOLUTION OF AN INTELLIGENT ECOSYSTEM (By Joseph-Christos Kondylakis)

Q. What is the basic difference between the theory of evolution of an intelligent ecosystem and the theory of evolution of Darwin?

A. The basic difference between the above theories is that the classical theory of evolution of Darwin holds for the "animal" time-region of the ecosystem, viz, when the human being was considered as a kind of "animal" among other animals of the ecosystem when the human could not influence the ecosystem evolution. On the contrary the theory of evolution of an intelligent ecosystem holds when the human being has high intelligence and knowledge and possess high technology that human can influence the evolution of an ecosystem. Consequently the theory of evolution of an intelligent ecosystem holds for our contemporary and future(if humanity progress constructively) time-regions, where the Human with f.e genetics and nuclear physics, e.t.c can seriously influence the evolution of an ecosystem much stronger than someone expect from the "animal" human of classical Darwin theory of evolution.Q. Are there any other differences between the above two evolution theories?

A. Yes, there are. The Darwin theory is based on the adaptation to the environment for the survival and multiplication of species. This adaptation does not guarantee the quality and variety in the ecosystem. If the evolution of an ecosystem was left to randomness then it is possible than in long time that ecosystem might be degraded in quality and in variety of species or perhaps might be destroyed with the meaning that almost any kind of life may be disappear f.e scenarios of extreme nuclear war or extremely strong environmental pollution or uncontrolled destructions due to biotechnology, e.t.c. The theory of evolution of an intelligent ecosystem propose a principle that must be followed by the intelligent humans in order to contribute to the advancement of quality and variety in an ecosystem. This is the principle of optimum cooperation. The meaning of optimum here has scientific meaning, this of maximizing the probability of achievement of a set of goals but with simultaneously fulfillment of the spatial-time-case relevant constraints. There are relevant mathematical theories , f.e the calculus of variations in which also psychological parameters must be approximately included, e.t.c.

Q. Is there a humanist view in the theory of evolution of an intelligent ecosystem?

A. Yes, there is. For example the humans with special needs must not ignored, because they contribute to the increase of variety in the ecosystem and also in the increase of intelligence of humans for relevant scientific constructive research and even in advancement of economy.

Q. Is there a philosophical view in the theory of evolution of an intelligent ecosystem?

A. Yes, there is. The theory may assume that there is a purpose in the evolution of an intelligent ecosystem. This with the meaning that humans with high constructive intelligence can contribute in the "statistical" increase of order and harmony of the ecosystem (in the thermodynamics we call it decrease of ecosystem entropy) with goal the in long time term quality advancement of the ecosystem. Perhaps philosophizing we may tell that or the "Love" in its wide meaning in long time term will predominate (but perhaps including small statistical deviations) and the ecosystem will advance in intelligence, quality and variety or otherwise in long time term the ecosystem will be destroyed…

Η ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΕΛIΞΕΩΣ ΕΝΟΣ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

του Ιωσήφ-Χρήστου Κ. Κονδυλάκη


Πυρηνικού Φυσικού/Ειδικού Πληροφορικής

Δ/νση στο Internet : homepages.ncmr.gr/~josephΕισαγωγικές έννοιες

Ως ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ καταλαβαίνουμε οτιδήποτε περιέχεται μέσα σε μία χωρική και χρονική περιοχή, ήτοι με άλλα λόγια οτιδήποτε περιέχεται εντός μιας κλειστής φανταστικής επιφάνειας για καθορισμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα ένα νησί ή ένας οικιακός κήπος ή μία περιοχή στην σελήνη, τα οποία μελετούνται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα π.χ. για ένα έτος ή ένα αιώνα ή για ένα εκατομμύρια χρόνια ,κ.τ.λ.

Ως ΕΞΕΛΙΞΗ καταλαβαίνουμε τις αλλαγές που μπορούν να προκύψουν σε χώρο σε χρόνο και σε ουσία μίας οντότητας , π.χ. στην έκταση ,την ηλικία και το περιεχόμενο ενός οικοσυστήματος

Ως ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ , καταλαβαίνουμε την ικανότητα λύσεως προβλημάτων, όχι τυχαία, αλλά μέσω ενός λογικού συλλογισμού(αλγορίθμου) που μπορεί να περιλαμβάνει επανειλημμένα ν-φορές τις σκέψεις που περιέχονται μέσα στην παρένθεση { ΓΙΑΤΙ συμβαίνει ένα φαινόμενο ; , να παρέχει ο συλλογισμός ακολούθως μία αιτιολογία ΔΙΟΤΙ..., και μετά να ελέγχει εάν η αιτιολογία ΕΧΕΙ ΕΝΝΟΙΑ ή είναι παράλογη(οπότε ψάχνει για άλλες αιτιολογίες) } έως ότου να ικανοποιηθούμε επαρκώς με την δοθείσα αιτιολογία...

(για περαιτέρω σχετική πληροφόρηση στο θέμα της νοημοσύνης , μελετήστε τα σχετικά άρθρα στη διεύθυνση στο Ιντερνετ του συγγραφέως : homepages.ncmr.gr/~joseph )Ιστορικό

Υπάρχουν μερικές θεωρίες εξελίξεως ενός οικοσυστήματος, κυρίως για το οικοσύστημα της Γης, που περιλαμβάνουν ζωντανά και άψυχα όντα και που προσπαθούν να εξηγήσουν θεμελιώδη φιλοσοφικά , βιολογικά , κοινωνικά ,κ.α. ερωτήματα που εκτείνονται από τα πεδία των γνώσεων της φιλοσοφίας , της θρησκείας , της βιολογίας έως τα πεδία των γνώσεων της κοινωνιολογίας, της πληροφορικής, γενετικής μηχανικής,κ.α.

Χωρίς να εισέλθουμε σε λεπτομέρειες , λόγω της συντομίας του παρόντος άρθρου, η πιο γνωστή βιολογική θεωρία εξελίξεως είναι του Δαρβίνου , η οποία βασίζεται σε ορισμένα πειραματικά δεδομένα και πολλές σιωπηλές υποθέσεις για την ισχύ της.

Όταν ο Δαρβίνος ανέπτυξε την θεωρία εξελίξεως των ειδών , τότε δεν υπήρχε υψηλή τεχνολογία και ανώτερη επιστήμη , με συνέπεια ο Δαρβίνος να υποθέτει ότι ο Άνθρωπος ήταν ισοδύναμος με τα ζώα όσον αφορά την εξέλιξη του οικοσυστήματος του ήτοι ο Δαρβίνος πίστευε ότι ο Άνθρωπος δεν επιδρά σημαντικά στο μέλλον του οικοσυστήματος του και ότι ούτε μπορούσε να επιδρά στην εξέλιξη άλλων οικοσυστημάτων...ΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΕΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!!!...

Η σύγχρονη μας θεωρία εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος θεωρεί ότι ο Άνθρωπος διαφέρει σημαντικά από τα ζώα και τα φυτά , διότι έχει υψηλή νοημοσύνη και σύγχρονη υψηλή τεχνολογία και προχωρημένη επιστήμη ώστε να μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του οικοσυστήματος του και την εξέλιξη άλλων οικοσυστημάτων στα οποία επιδρά σημαντικά , με π.χ. εφαρμογές γενετικής μηχανικής, πυρηνικής φυσικής, μολύνσεως ή/και αλλοιώσεως οικοσυστημάτων , τεχνικών οικοσυστημάτων ως π.χ. διαστημόπλοια , κ.α. δια τούτο εις την θεωρία μας ομιλούμε περί της θεωρίας εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος που επηρεάζεται από την ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ του Ανθρώπου ή/και άλλης μορφής ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ(π.χ. τεχνικά οικοσυστήματα που διατηρουνται εν ζωή με χρήση τεχνικής νοημοσύνης της πληροφορικής,κ.τ.λ.) και η εξέλιξη μπορει να θεωρηθεί και ως λύση προβλημάτων...

Η θεωρία εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά εις το επιστημονικό περιοδικό των θεωρητικών βιολόγων της Ολλανδίας και Γαλλίας το “Acta Biotheoretica” , στο τεύχος του Ιουνίου 1997 και σελίδες 181-182 . Το πρωτότυπο άρθρο μπορεί να αναζητηθεί(download) μέσω της διεύθυνσης του συγγραφέως στο Ιντερνετ : http://homepages.ncmr.gr/~joseph )

Επειδή στο πρωτότυπο άρθρο περιλαμβάνονται μερικοί περίπλοκοι συλλογισμοί θα προσπαθήσουμε στα επόμενα υπό μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων να σας απλοποιήσουμε μερικές γενικές και βασικές ιδέες της θεωρίας εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος...Ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν την θεωρία εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματοςΕρώτηση : Ποία είναι η βασική διαφορά μεταξύ της θεωρίας εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος και της θεωρίας εξελίξεως του Δαρβίνου;

Απάντηση : Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο ανωτέρω θεωριών είναι ότι η κλασσική θεωρία εξελίξεως του Δαρβίνου ισχύει στην περιοχή του «ζωώδους» οικοσυστήματος , ήτοι όταν ο Άνθρωπος θεωρείται ένα είδος ζώου ισοδύναμο άλλων ζώων σε ότι αφορά την εξέλιξη του οικοσυστήματος του, την οποία μπορεί να επηρεάσει από καθόλου έως ελάχιστα. Σε αντίθεση στην θεωρία εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος ο Άνθρωπος κατέχει ιδιαιτέρα προνομιούχα θέση διαφορετική από τα ζώα και τα φυτά και ο Άνθρωπος με την ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ του και τις συνέπειες της την υψηλή τεχνολογία και προχωρημένη επιστήμη μπορεί να επιδράσει ή να επιδρά σημαντικά στην εξέλιξη του οικοσυστήματος του όπως και σε άλλα οικοσυστήματα και να κατασκευάζει τεχνητά οικοσυστήματα...Ερώτηση : Υπάρχουν άλλες διαφορές μεταξύ των δυο εξελικτικών θεωριών ;

Απάντηση : Ναι , υπάρχουν. Η Δαρβινική θεωρία βασίζεται στη προσαρμοστικότητα προς το περιβάλλον για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των ειδών. Η προσαρμοστικότητα δεν εγγυάται την ποιότητα και ποικιλότητα στο οικοσύστημα. Εάν η εξέλιξη ενός οικοσυστήματος αφεθεί στην τύχη , τότε είναι δυνατόν μακροχρόνια το οικοσύστημα να υποβαθμιστεί σε ποιότητα και ποικιλότητα των ειδών ή ίσως να καταστραφεί, με την έννοια ότι σχεδόν κάθε είδος ζωής μπορεί να εξαφανισθεί , όπως σε περιπτώσεις ακραίου πυρηνικού πολέμου ή εξαιρετικής ισχυρής περιβαλλοντικής μόλυνσης ή μή ελεγχομένων καταστροφών της βιοτεχνολογίας ( π.χ. λόγω ευρείας εξαπλώσεως του γονιδίου «αυτοκτονίας» των γενετικά μεταλλαγμένων ειδών και τροφών)

Η θεωρία εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος προτείνει μια αρχή , την αρχή της βέλτιστης(optimum) συνεργασίας, η οποία πρέπει να ακολουθείται από τους νοήμονες ανθρώπους με σκοπό να συνεισφέρει στην καλυτέρευση της ποιότητος και ποικιλότητας σε οικοσύστημα. Η έννοια του βέλτιστου(optimum), έχει εδώ επιστημονική έννοια , αυτή της μεγιστοποίησης της επιτεύξεως ενός συνόλου στόχων αλλά ταυτοχρόνως την ικανοποίηση χωρο-χρονικων-περιπτωσεως περιορισμών. Υπάρχουν μαθηματικές θεωρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως , π.χ. η θεωρία των μεταβολών ή η θεωρία επιχειρησιακής έρευνας στις οποίες πρέπει να υπεισέλθουν ψυχολογικές προσεγγίσεις εις τις χρήσεις των...Ερώτηση : Υπάρχει ανθρωπιστική άποψη εις την θεωρία εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος ;

Απάντηση : Ναι, υπάρχει. Για παράδειγμα οι Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να αγνοούνται , διότι συνεισφέρουν εις την αύξηση της ποικιλότητας στο οικοσύστημα και επίσης εις την αύξηση της νοημοσύνης για σχετική επιστημονική έρευνα και ακόμα για αύξηση της οικονομίας.Ερώτηση : Υπάρχει φιλοσοφική άποψη εις την θεωρία εξελίξεως ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος ;

Απάντηση : Ναι υπάρχει . Η θεωρία μπορεί να υποθέσει ότι υπάρχει ένας σκοπός στη εξέλιξη ενός ΝΟΗΜΟΝΟΣ οικοσυστήματος. Αυτό με την έννοια ότι οι Άνθρωποι με υψηλή δημιουργική νοημοσύνη μπορούν να συνεισφέρουν στην «στατιστική» αύξηση της τάξεως και αρμονίας στο οικοσύστημα (στην θερμοδυναμική το ονομάζουμε μείωση της εντροπίας του οικοσυστήματος), με σκοπό την μακροχρόνια ποιοτική και ποικιλότητας ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Ίσως φιλοσοφώντας μπορούμε να πούμε ότι η «Αγάπη» , με την ευρεία της έννοια, μακροχρόνια θα κυριαρχήσει (αλλά επιτρέποντας μικρές στατιστικές αποκλίσεις) και το οικοσύστημα θα αναπτυχθεί σε νοημοσύνη , ποιότητα και ποικιλότητα ή αλλιώτικα μακροχρόνια(αλλά και μεσοπρόθεσμα με υψηλή υπερκαταστρεπτική τεχνολογία) το οικοσύστημα θα καταστραφεί...For information in English language on “The theory of evolution of an intelligent ecosystem” you may refer to the first article in the Internet site:

http://homepages.ncmr.gr/~joseph


INITIAL THOUGHTS ON OPTIMIZING THE EVOLUTION OF

AN INTELLIGENT ECOSYSTEM

By Joseph-Christos Kondylakis , 4-Oct(10)-2002 ,

National Centre for Marine Research , P.O.Box 712 , Anavissos,Attiki,Greece/E.U.

(copyright of the author and existing as associated to P.P.S.C.J.G/8081/5-11-1998)1. ABSTRACT

This theoretical research article express thinkings on how intelligence species members interactions may effect in an approximate optimum way(s) the evolution(in space,time,case) of an intelligent ecosystem(s).

KEYWORDS: intelligent,ecosystem,optimum,quality,life,needs,evolution2. DEFINITION OF THE RELEVANT BASIC TERMINOLOGY

Ecosystem may be defined in its most general meaning(which may include f.e. Earth, Mars and other astronomical matter ecosystems)as: ecosystem is that everything(except vacuum) that it is included into an imagined finite closed surface, which may include materialistic, non-materialistic(f.e. electromagnetic waves, e.t.c),living and non-living entities[Kondylakis, E.U.-futurum,2001]. For definitions of ecosystem restricted to include living beings we may suggest the studier to study the relevant topics in good books of ecology, as f.e.[Beresoglou,2002].

Intelligent ecosystem [Kondylakis,1997] may be defined as an ecosystem which includes species of higher intelligence, capable of having major spatial-time impacts in the ecosystem(s) that interact with them.

Optimization procedure is a procedure that try to find an extremum (max or min and here saddle points may be excluded) in a problem under thinking , but at the same time a set of constraints of the problem to be fulfilled in this problem under thinking.

Quality of life of a member in an ecosystem is that set of conditions that allow this member of the ecosystem to have its(health+intelligence+activities+etc) processes in optimum way functioning.

Quality of life of an ecosystem is that set of conditions that allow in a constructive priority scheme(in priority “levels” , hyper-network [Kondylakis,1983] [Kondylakis,2002]) the quality of life of members of the intelligent ecosystem to be in optimum way constructive for all members of the intelligent ecosystem.


3. PROBLEM UNDER STUDY DEFINITION

Find the algorithm(s), which to be possible to be applied in a functioning ecosystem(s), so that to constructively optimize its (space,time,case) evolution.
4. THOUGHTS ON APPROACHING OUR PROBLEM SOLUTION(S)

With the goal to constructively optimize the evolution of an intelligent ecosystem(s) we propose to think as in the following:
1. How in optimum way(s) with a priority scheme the needs of the member(s) of the intelligent ecosystem will be satisfied and how further in this(these) optimum way(s) the evolution of the ecosystem as whole will be facilitated toward a better quality of life for all members of the ecosystem and the ecosystem quality of life itself.
2. The interactions hyper-network, for a particular view (f.e particular specialty of science or/and technology, etc) of the interactions of the members of an ecosystem, may be understood and viewed as a hyper-network [Kondylakis,1983][Kondylakis,2002] for a particular view(in Basic Data set Management Systems terminology) where each node of the hyper-network may be thought as micro-ecosystem which may be expressed in higher details structure. A very simplified graphical example of a hyper-network is presented in the fig. 1. This idea of a hyper-network representation and approach of the ecosystem members’ interactions has arisen in this author from his previous research work in cognitive psychology[Kondylakis,1983],[Kondylakis,2002].


3. As for possible for use in our theme optimization procedure(s), we may think to use concepts and approaches from scientific topics as the “calculus of variations”, “operational research”, “neuronic networks (k-values fuzzy and 2-values Aristotelian logic)”, “automatic control system (preferably not-linear-adaptive and not-adaptive)”,e.t.c. and in all these efforts to be made to be approximately included concepts ,theories and experimental approaches from Human and animal species phychology,sociology,ecology,and relevant sciences/technologies, as well as simulation models.
4. Intelligent Ecosystem State(s)[in spatial,time,case characteristics] tratitions, perhaps under the meaning of Markov evolution chains with memory, may be considered in the processes algorithms to be included, but the constructive advancement to future time states must be evaluated on the progress of better fulfillment of the needs and quality of life of member and members of the intelligent ecosystem, in priority needs and quality of life schemes, for the intelligent ecosystem member and members, with efforts to be considered and to be combined with intelligence advancement of member and members of the intelligent ecosystem.The intelligence advancement is understood as better abilities and capabilities for optimum problem solving[Kondylakis,1997].


5. FOR WATER AND OTHER ECOSYSTEMS RELEVANT THINKING

For water ecosystems(seas,rivers,lakes,etc) and other ecosystems we may think as following:

1. The ecosystem member needs are mainly expressed with the need for optimum operations for its processes as living organisms, which usually means the need for the necessary for each member of the ecosystem nutrition and habitat(with the optimum environmental conditions). However let think that if in an ecosystem the “perfect” optimum conditions was achievable, then there will be no progress to constructively advancement and the ecosystem efforts will be to maintain these “perfect” optimum conditions. It is a serious question if a ecosystem can ever reach this “perfect” optimum conditions as its state, since usually the ecosystems are not a close insulated system but they interact with other external to them systems and also because of the degraded effects of the 2nd law of thermodynamics of physics. So since this “perfect” optimum static state is rather not achievable our problem will perhaps has a dynamical(time-depended) approach for its approximate (time,space,case) solution(s). Continuous and not-continuous(with mathematical singularities) evolution in the intelligent ecosystem(s) is possible as well as tratitions between these two types of states.Further thinking may be included in future versions of this article.
2. the quality of life of a member of an intelligent ecosystem may be measured with the optimum functioning of the health processes(including its intelligence and its activities) of this organism in individual and social levels.
3. The intelligence of a living member of an ecosystem member may be measured with its ability to problem solving, considering of course and the (spatial,time,case,psychosomatic state) constraints of the organism.
4. The influence of higher intelligence members to the intelligent ecosystem evolution as it is related to the intelligence ecosystem optimum(space,time,case) evolution may be thoughts as approximately “automatic control system”approaches(therefore feedback ,feedforward and monitoring,etc “techniques” may be considered with FLEXIBLE constructive scenarios planing,etc),etc.
5. In applied considerations the evolution of intelligent ecosystem(s) must be in parallel ways considered with legal and administrative measures which may effect the intelligent ecosystem functions in (space,time,case) considerations and relevant thinkings to the appropriate required resources for the optimum(space,time,case) functioning of the intelligent ecosystem efforts must be done to be available(space,time,case)[f.e thinking for (spatial,time,case) “advance” inventory control models,etc). Special attention must be given to support the constructive(it requires also constructive Religion(s) and constructive Law science thoughts,etc) advancement of scientific Research and Development for the benefit of all members and member of the intelligent ecosystem evolution which also will consider the constructive evolution of member and members of the intelligent ecosystem, combined with constructive feelings and constructive emotions particularly to the special needs member(s) of the intelligent ecosystem.

1. THINKING FOR THE FUTURE EVOLUTION OF INTELLIGENT

ECOSYSTEM(S)

In future research we think to approach for problematism and efforts in the approaches for optimum solution(s) to intelligent ecosystem evolution, the following research questions:

6.1 How the quality of life and needs of a member and a set of members(usually in social considerations) of an intelligent ecosystem and the intelligent ecosystem as whole may be approximately expressed in “calculated” form(s)?

6.2 How the intelligence processes of a member and a set of members (in social or not considerations) may be expressed in “calculated” form(s)?

6.3 With what scientific reasoning and justifications we will choice in (space,time,case) the set of vital functions of an intelligent ecosystem for relevant thinking and possible monitoring, in a priority scheme structure(as mentioned earlier in this article) as function also of the particular view and global view of intelligent ecosystem operations.

4. With what qualitative and quantitative method(s) in (space,time,case) the intelligent species member(s) will approach the optimum intelligent ecosystem evolution?

Can the intelligent species member(s) effect the FLEXIBILITY in the set of constraints in the intelligent ecosystem optimum evolution so to become perhaps possible the intelligent ecosystem to optimum evolute in “better”(because the constraint set of the intelligent ecosystem evolution has modified) “optimum” way(s)?
5. In water and other types of ecosystems, how member(s) of the intelligent ecosystem can communicate satisfactory with other member(s) of intelligent ecosystem(s) so that because of the advancement of the quality (and perhaps quantity) of communications the intelligent ecosystem may evolute in “better” “optimum” way(s) in (space,time,case)?
6. E.T.C.1. REFERENCES

Beresoglou Dimitrios “Ecology”,2002, Ella press (in Greek language)

Kondylakis J.C.,1983, “A model on the structure and operation of memory from the view of intelligence”, National Library of Greece (in Greek language)

Kondylakis Joseph-Christos, June 1997,“Theory of evolution of an intelligent ecosystem”, in “Acta Biotheretica”, 45(2),p.181-182 and also in the Internet site:

www.ncmr.gr/Kondylakis.html

Kondylakis J.C., E.U-Futurum,16-Aug(Cool-2001, contribution to the Future of Europe-debate(s) as the Internet site of European Union: Europa.eu.int

Kondylakis J.C. ,19-Feb(2)-2002, “An influence of simiology to psychology and psychiatry", National Library of Greece,(in Greek language) and also in the Internet site: www.ncmr.gr/Kondylakis/psychiatry.html and also in the contribution of this author to the Future of Europe-debate(s) of 30-July(7)-2002 at the Internet site of European Union : Europa.eu.int


Και ΤΑΚΤΙΚΕΣ αντιπαραθεσης...
Για να συμπληρωνεται η εικονα.
http://www.astroforum.gr/forum/viewtopic.php?t=2951&sid=38f94152cfe859c1e06d21384ac3f08d


<<site map

Χρόνος εκτέλεσης : 0.05 δευτερόλεπτα